Uwaga! Od 1 lutego br ISKB w nowej odsłonie INFORLEX.PL Finanse Publiczne - Wypróbuj

Szukaj w Dziennikach Ustaw:

 

Dziennik Ustaw z 3 kwietnia 2012 Nr 64 poz. 361

 • Data ogłoszenia:2012-04-03
 • Data wej¶cia w życie:2012-04-03
 • Data obowi±zywania: 2012-04-03

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 stycznia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Marszałek Sejmu: E. Kopacz

  a) Przez art. 35 pkt 23 lit. c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw reguluj±cych zasady opodatkowania (Dz. U. Nr 21, poz. 86), która weszła w życie z dniem 10 marca 1992 r. z moc± od dnia 1 stycznia 1999 r.

  b) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676.

  c) Utracił moc z dniem 18 lutego 2005 r. w zakresie, w którym ustala dzień 1 stycznia 2005 r. jako datę wej¶cia w życie:

  a) art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. w zakresie, w jakim w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.) wprowadza czwarty szczebel skali podatkowej w brzmieniu "600 000 - 227 992 zł 48 gr + 50% nadwyżki ponad 600 000 zł",

  b) art. 1 pkt 19 lit. a powołanej na wstępie ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. w zakresie, w jakim w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. dodaje pkt 4,

  c) art. 1 pkt 19 lit. b powołanej na wstępie ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. w zakresie, w jakim w art. 32 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. wprowadza przepis oznaczony lit. c,

  d) art. 1 pkt 22 powołanej na wstępie ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. w zakresie, w jakim w art. 41a in fine ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. wprowadza słowa "lub 50%",

  e) art. 1 pkt 26 powołanej na wstępie ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. w zakresie, w jakim w art. 44 ust. 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. w dodanym zdaniu czwartym in fine wprowadza słowa "lub 50%",

  na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lutego 2005 r. sygn. akt K 48/04 (Dz. U. Nr 30, poz. 262).

  d) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651.

Wyszukiwarka

wyszukiwanie zaawansowane

O serwisie

Internetowy Serwis Księgowego Sfery Budżetowej to płatny serwis skierowany do wszystkich osób zajmuj±cych się rozliczeniami w jednostkach sektora finansów publicznych. Czytaj więcej....